Ynskjer folkerøysting om ferjekai

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 12. april 2018, 09:04

Gretha Rød (Ap) meiner det bør haldast folkerøysting om kor vidt det skal vera ferjekai på Halsnøy eller Sunde.

Onsdag ettermiddag sendte Gretha Rød ein interpellasjon til ordførar Peder Sjo Slettebø. Interpellasjonen, som ho ynskjer handsama i kommunestyret 26. april, omhandlar framtidig ferjestø på Kvinnheradsida i sambandet Kvinnherad-Stord.

– Konsulentar held på med å sortera ut forslag til plassering av ferjestø på Kvinnheradsida. Det er likevel folket som bur i kommunen som best veit kva som må vektleggast for eit slikt vedtak, og avgjerda vil vera viktig for dagens og framtidas kvinnheringar. Difor vil eg be kommunestyret om å sleppa innbyggjarane til ved at det vert halde ei rådgjevande, lokal folkeavstemming, skriv Rød.

 

To alternativ

Ho meiner alternativa i ei slik røysting bør vera Sunde eller Klosterneset, eventuelt annan stad på Halsnøy. Viljen til fleirtalet må vega tungt når endeleg avgjersle av plassering vert vedteken. Rød vil også at det skal arrangerast møte med debatt i forkant av folkerøystinga.

Til slutt bed ho om at rådmannen omgåande set i gang arbeidet med å førebu folkerøystinga. Vilkår for å delta skal vera at bustadadressa er i Kvinnherad og nedre aldersgrense 16 år.