Viktige endringar i Grenda

Frå 1. november er det ikkje lenger mogleg å få distribuert laurdagsutgåva av Grenda på ein tilfredsstillande måte. Avisa har dermed bestemt å gå ned til to utgåver i veka, tysdagar og torsdagar. – Men vi skal laga minst like mykje lesestoff som før. Samstundes skal nettsida vår styrkast, og alle Grenda-utgåver sidan 1951 vert gjort søkbare for abonnentane, seier leiinga.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 30. september 2016, 20:05

Som dei fleste har fått med seg vart det i byrjinga av mars i år slutt på postombering om laurdagane. Posten har rett nok halde fram med å dela ut aviser, men no er også dette snart historie. Regjeringa lyste ut ein anbodskonkurranse om utlevering av laurdagsaviser etter 1. november 2016, og den vart vunnen av det relativt ukjente selskapet Kvikkas.no.

No viser det seg at korkje Kvikkas.no eller andre distribusjonsselskap kan levera løysingar som Grenda er komfortable med. Det får nokre konsekvensar.

– I fleire år har vi opplevd at ein del av abonnentane våre, både i og utanfor Kvinnherad, ikkje har fått laurdagsavisa på rett dag. Spesielt utanfor Hordaland kan lesarane risikera at avisa i beste fall kjem om tysdagen. Og når eit stort selskap som Posten, med fleire hundreår lang erfaring, har slite med laurdagsavisa, så fryktar vi at vanskane vert endå større når ein ung og urøynd leverandør skal overta, seier dagleg leiar Jarle Håvik.

 

Umogleg å fortsetja

Redaktør Håvard Sætrevik trekkjer fram ein annan viktig grunn for omlegginga som no skal skje, nemleg Kvinnherad sin spesielle geografi.

– Kvinnherad er ein langstrekt kommune med store avstandar. Innspel vi har fått frå ulike distribusjonsselskap slår fast at dei ikkje kan levera til utkantane i kommunen. Dermed vert det i realiteten umogleg for oss å fortsetja å gje ut laurdagsavis. Det er ikkje haldbart å laga ei avis som mange abonnentar fyrst vil kunne lesa fleire dagar seinare. I staden satsar vi for fullt på tysdagar og torsdagar, som seg i mellom skal ta med alt som tidlegare stod i laurdagsavisa, seier Sætrevik.

Utgåvene tysdagar og torsdagar skal framleis distribuerast av Posten Norge. På desse vekedagane plar utsendinga gå ganske problemfritt, og alle lesarar i heile Norge skal få avisa på rett dag, eller seinast dagen etter. Sætrevik vedgår det kjennest rart å gå ned til to aviser i veka, samstundes som han ser store føremoner både for dei tilsette og lesarane.

– Dette gir oss moglegheiter som vi ikkje har når vi skal laga tre aviser i veka. Ikkje minst får vi betre tid til å koma oss ut i felten og møta folk. I tillegg vil vi no produsera to skikkeleg gode aviser, noko eg trur folk vil setja pris på. Og så har vi ei verkeleg gladnyheit å koma med, smiler Sætrevik.

 

Digitalt arkiv

Gladnyheita han tenkjer på er at heile Grenda-arkivet no har vore i Sveits for å bli digitalisert. I byrjinga av november vert arkivet gjort tilgjengeleg på avisa si heimeside.

– Avisa Sunnhordland gjorde det same tidlegare i haust, og deira søkbare arkiv har blitt ekstremt populært. Alle abonnentane kan då gå inn og til dømes sjå alt som er skrive om seg sjølve, opplyser Håvard Sætrevik.

Det skulle vera kjent at mediebransjen går gjennom store omstillingar for tida. Sjølv om Grenda har levert gode resultat dei siste åra, er det ikkje til å unngå at éi avis mindre i veka vil vera med og trygga økonomien.

– Situasjonen i bransjen er jo at kostnadane aukar medan inntektene i beste fall er stabile. Grenda ser likevel ut til å få eit bra år også i 2016, men reduserte utgifter vil sjølvsagt gje oss høve til å laga eit endå betre produkt, seier Jarle Håvik.

 

– Fornuftig

Generalsekretær Rune Hetland i LLA (Landslaget for lokalaviser) tykkjer det er heilt rett av Grenda å gå ned til to aviser i veka. Laurdagsombering av lokalaviser er ei sak Hetland har jobba mykje med. Han slår fast at det er ein del usikkerheit om kva som vil skje etter 1. november når Posten takkar for seg, og reknar med det vil dukka opp nokre problem. At Grenda difor kuttar ut laurdagsavisa og i staden fokuserer på tysdagar og torsdagar, tykkjer han er fornuftig, av fleire årsaker.

– Avisa sparar kostnader både på distribusjon og trykking. Desse ressursane kan ein heller bruka på journalistikk. Til alle aviser som står i valet mellom frekvens og journalistikk, tilrår eg konsekvent å velja journalistikken. Ein må alltid setja kvalitet føre kvantitet, noko som også er bra for lesarane, seier han.

Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser, meiner det er ei rett avgjerd av Grenda å satsa på to aviser i veka i staden for tre. (Foto: LLA).
Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser, meiner det er ei rett avgjerd av Grenda å satsa på to aviser i veka i staden for tre. (Foto: LLA).

Rune Hetland har mange gonger rost Grenda, som har eit opplag på 2.325 aviser, for å makta å gje ut tre aviser i veka.

– Det er veldig få aviser som har så stor frekvens med så små ressursar. Eg er svært imponert over dei tilsette i Grenda som klarar å laga så gode aviser som dei gjer med ressursane dei har til rådvelde, fortel han.