«Uverdige forhold ved sjukeheimane»

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 22. februar 2021, 17:30

Viser til Kvinnheringen av 19.02.21 om varsling av lovbrot om at  dei eldre lir på sjukeheimane, og 05. 01.21 om brot på lindrande behandling på Husnestunet. Den varslinga går på at pasientar ikkje  mottar forsvarleg hjelp.

– At kommunen ignorerer varsling

– At kommunen driv uforsvarleg

– At brukara gret

– At brukarar ropar og brukar alarmen, men ingen kjem

– At personalet er opptekne.

– At pasientar vert lagd kl. 1700 fordi personalet ikkje har kapasitet til å leggja seinare på kvelden.

– At pasientar ikkje har dusja på mange veker

– At andre sluttar å eta fordi ingen har tid å hjelpa dei med maten

– At alvorleg sjuke med store smerter må venta alt for lenge på smertelindring og hjelp

– At pasientar ikkje får hjelp til personleg hygiene

Det går også på at tilsette gret og er fortvila etter vaktskifte fordi dei ikkje strekk til.

Dei har stått med sjukepleiarfagleg ansvar for ein heil institusjon åleine, fordi kompetansen og personar på vakt ikkje er nok. År etter år med trussel om nedskjeringar, innsparingar, endra rutinar med meir. Dei tilsette vert slitne og sjuke, og kommunen må nytte kostbare vikarbyrå. Sjukefråværet i sektoren er det høgste i kommunen. Høgt også i samanlikning med andre kommunar.

 

Spørsmål som dukkar opp er:

– Er det slik dei tilsette har det på sjukeheimane? Korleis verdset vi verdien av det arbeidet dei gjer for dei eldre? Kommunedirektøren skriv i brev til dei tilsette om nye moglege nedskjeringar, om å skjerpa seg, og gjere ein betre jobb.

Kva personalforvaltning er dette? Kvar er arbeidsmiljøundersøkingane og oppfølging og evaluering av dei? Kva leiing er det som forvaltar avviksmeldingane og korleis vert tiltak følgt opp av leiinga?

Kan kommuneleiinga og politikarane sjå dette /vita om det utan å gjera drastiske tiltak?

Det er eit fundament i norsk arbeidsliv at alle tilsette har rett på eit godt, trygt og forutsigbart arbeidsmiljø, ref. Arbeidsmiljølova.

Det som er nemnd under varslinga er eit alvorleg brot på både arbeidsmiljølova og forskrift om verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien):

«Dei kommunale pleie- og omsorgstenestene skal leggja til rette for ei eldreomsorg som sikrar den enkelte tenestemottakar eit verdig, og så langt som mogleg, eit meiningsfullt liv i samsvar med sine individuelle behov.»

«Tenestetilbodet skal innrettast i respekt for den enkelte sin sjølvbestemmelsesrett, eigenverd og livsførsel, og sikre at medisinske behov vert ivareteke»

– Alle har rett på variert og tilstrekkeleg kosthald, tilpassa hjelp ved måltida, eit mest mogleg normalt liv med normal døgnrytme, høve til å koma ut, samt nødvendig hjelp til personleg hygiene.

– Alle skal tilbydast samtalar om eksistensielle spørsmål, få lindrande behandling og ein verdig død.

Omsorga skal bidra til både habilitet og rehabilitet, og alle har rett på fagleg forsvarleg oppfølging av lege og anna relevant personell som sikrar kontinuitet i behandlinga.

Som leiar i Kvinnherad eldreråd ber eg leiinga i sektoren og politikarane ta varslingane på alvor, fremja ein open kultur og saman ta grep i forhold til

– Arbeidsmiljølova og arbeidstilsynet sine system for varsling

– Krav om leiing og kvalitetsforbetring i hels og omsorgstenesta utgitt av Helsedirektoratet.

Målet må vera at dei eldre i Kvinnherad får den omsorg og tryggleiken dei treng. Og at dei tilsette har så gode arbeidsforhold at dei ikkje vert utbrent fysisk og psykisk. Ringverknader av dette gjev mindre sjukemeldingar, større trivsel og kan hende større rekruttering til stillingar i Sektor for omsorg, helse og sosial.

 

Av Vidar Ask