Utlovar stor dusør for bustadtomter

Rosendal Invest AS går nye vegar for å finna bustadtomter. Selskapet lokkar no med 100.000 kroner i dusør for tips som fører til at dei får hand om eigna areal sentralt i Rosendal. Storleiken må vera minst fem mål og byggjeløyve må bli gitt.

Mari Mehl

Mari Mehl

mari@grenda.no

Publisert: 6. august 2018, 09:49

Sidan 1997 har Rosendal Invest AS (RI) vore involvert i utvikling av rundt 60 leilegheiter i Rosendal, mellom anna gjennom Rosendal Eigedom AS.

– Gjennom 20 år har vi hatt kontakt med fleire hundre bustadsøkjarar, dei fleste på jakt etter ny bustad sentralt og nær sentrumstilbod, seier dagleg leiar Einar Holsvik.

Han oppsummerer lærdomen frå desse åra i fire hovudpunkt:

* Dei fleste godt vaksne ynskjer seg lettstelt bustad med nære naboar, men utan hage, i gangavstand til det meste, der dei kan bu trygt og greia seg utan bil.

* Yngre folk og barnefamiliar er på jakt etter hus med hage, og helst nær barnehage, skular og fritidsaktivitetar.

* Mange frå andre kommunar, som har slekt eller kjenningar i kommunen eller bygda, ynskjer å flytta hit som pensjonistar.

* Det store fleirtalet er meir opptekne av å få lågare bukostnadar i nye husvære med lågt energiforbruk og minimalt vedlikehald i mange år framover, enn av kjøpesum.

 

Ynskjer innspel

RI annonserer no etter tomter og eigedomar som ligg sentrumsnært og nær kollektivknutepunkt. Nye nasjonale retningsliner for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging kan i framtida medføra at det blir vanskelegare å få godkjent nye bustadområde som ligg lengre vekke.

– Når det gjeld Rosendal, er det i dagens arealplan berre nokre få, helst mindre område, som er tilgjengelege for bygging. Når eigarane av desse ikkje vil eller har sterk nok motivasjon til å selja tomter, så lir bygda av at det knapt nok blir bygd nye bustadar for dei mange som vil bu her. Vi ynskjer derfor innspel på andre aktuelle tomter, men vil òg vurdera eigedomar som kanskje ikkje verkar interessante i fyrste runde. Vi ser heller på éin eigedom for mykje enn éin for lite, opplyser Einar Holsvik.

 

Der det er bratt

Annonsekampanjen har hittil ikkje ført til noko konkret. Derimot er det ein god del innbyggjarar som har diskutert saka med Holsvik.

– Mange ivrar for at det må bli meir bygging og at det må bli meir liv i bygda heile året. Fleire ser for seg at nye bustadar må koma nær trafikknutepunktet, mellom Nes og Plassaneset. Nokre seier det berre må byggjast i utmark, og men der det er bratt. Men ingen har ringt om at dei har eigna tomter å selja. Ingen. Og det skuffer meg veldig, sukkar Einar Holsvik.

– At ein dusør på 100.000 kroner skulle lokka fram gode innspel, hadde eg verkeleg trudd, legg han til.

Holsvik opplyser at då RI annonserte i Grenda for tre år sidan, fekk dei tilbod om tomter i fire andre bygder, men heller ikkje då høyrde han eitt ord frå grunneigarane i Rosendal.

– Eg veit verkeleg ikkje kva vi skal gjera no. Skal vi berre gje opp? Eg er takksam viss folk tek kontakt. Å skaffa folk hus er det kjekkaste eg veit, avsluttar bustadutviklaren.