– Tingretten bør ligga på Husnes

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 4. september 2018, 11:45

Staten har sett ned ein «domstolskommisjon» som skal sjå på framtidig domstolstruktur. Då skal mellom anna tingrettar der sorenskrivar går av vurderast særleg. Slik er tilfellet for Sunnhordland tingrett på Stord, og administrasjonen i Samarbeidsrådet for Sunnhordland føreslår at Sunnhordland tingrett i framtida får felles leiing med Haugaland tingrett.

Jordskifteretten er ikkje tema i denne runden, men for denne føreslår Samarbeidsrådet sin administrasjon at den vert lagt saman med tingretten under leiing frå Haugalandet. Dette er etter Kvinnherad sitt syn ikkje ei god løysing for Sunnhordlandsregionen samla sett, og ein bør tenka nytt framfor å nøya seg med å vera ei underavdeling av Haugalandet.

Endringane som no skjer på regionnivå bør føra til at Sunnhordland ikkje berre tenker samarbeid sørover og nordover, vi bør i større grad også samarbeida mot Hardanger. Både industri og reiseliv er døme på at dette er regionar som har mykje til felles. I tillegg er begge regionane relativt små, og kan ikkje rekna med å stå på eigne bein under vekta av Haugesund og Bergen etterkvart som nye kommunikasjonar og strukturar stig fram.

For at Sunnhordland tingrett ikkje skal bli eit underbruk av Haugaland, bør ein heller føreslå for domstolskommisjonen at Sunnhordland og Hardanger tingrett vert slått saman. Denne bør ha hovudsete på Husnes, eit regionsenter som befinn seg midt mellom Sunnhordland og Hardanger.

Det er ikkje lengre for ein odding å reisa til Husnes for å møta i retten enn det er for ein bømling eller stordabu. Vonleg må ein heller ikkje møta så ofte der. Det vil også vera kortare reisetid til Husnes enn til Haugesund for ytre Sunnhordland sin del. Dersom situasjonen tilseier det kan retten sjølvsagt settast i Leirvik eller Odda om naudsynt, men hovudsetet bør ligga midt mellom, i regionsenteret Husnes.

På sikt bør også jordskifteretten samlokaliserast med ein ny Hardanger og Sunnhordland tingrett på Husnes. Kvinnherad vil i seg sjølv syta for at ein jordskifterett har arbeid, men jordskifteretten er også ein meir ambulerande rett der det er mindre viktig kor hovudsetet er. Husnes bør difor kunna vera hovudsete for ein jordskifterett som dekker eit relativt stort område. Ein felles tingrett for regionen på Husnes vil også vera eit sterkt argument for at ytre Sunnhordland igjen blir del av Vest politidistrikt, noko kommunane i regionen sterkt har ynskt.

For Husnes og Kvinnherad sin del er etablering av ein felles tingrett for Sunnhordland og Hardanger svært viktig. Dette er eit regionsenter i positiv utvikling og det vil vera svært enkelt å stilla til rådvelde tenlege lokale for ein slik funksjon. Samarbeid i Sunnhordland skal gå begge vegar, og ved å ta i bruk Husnes som lokalitet for fellesfunksjonar for Hardanger og Sunnhordland kan vi oppnå at Sunnhordland får oppretthalda viktige regionale funksjonar framfor at dei vert flytta frå Stord til Haugesund eller Bergen då kommunikasjonane derifrå og dit etterkvart er svært gode. Eg vonar dei øvrige kommunane i Sunnhordland kan slutta seg til ei slik løysing for domstolane i vårt område.

 

Lesarbrev av:

Peder Sjo Slettebø

Ordførar i Kvinnherad (H)

Di meining