Fylkesdirektøren:

– Overraska over kutt til Baroniet

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 11. november 2020, 18:00

Fylkesdirektør for kultur, idrett og inkludering, Per Morten Ekerhovd er overraska over at Kvinnherad kommune vil kutta kraftig i tilskotet til Baroniet. Han slår fast at det er ein innarbeid praksis at kommunen og fylket bidreg med nokolunde same beløp.

I kommunedirektøren sitt budsjettforslag for 2021 er tilskotet til Baroniet redusert frå 1,1 millionar kroner til berre 300.000. Under budsjettmøtet i Matre førre torsdag sa sektorleiar Anbjørn Høivik følgjande om bakgrunnen.

– Vi har blitt fortald, men ikkje sett dokumentasjon på det, at det er ein samanheng mellom kommunalt, fylkeskommunalt og statleg tilskot til Baroniet. Vi trur difor vi kan ta ned tilskotet frå Kvinnherad kommune utan at det går utover tilskotet frå fylke og stat.

 

Fylkesdirektør Per Morten Ekerhovd meiner at eit kutt i den kommunale støtta til Baroniet, kan gå utover tilskotet frå fylket også. (Foto: Vestland fylkeskommune).

Opparbeidd over mange år

Den teorien vert no tilbakevist av fylkesdirektøren sjølv, Per Morten Ekerhovd.

– Vi har registrert forslaget frå kommunedirektøren i Kvinnherad. Eg skal ikkje gå inn og ta stilling til den politiske debatten i Kvinnherad, men det er viktig at dei er kjent med prinsippa for statleg og fylkeskommunal medfinansiering. Det er rett at det ikkje føreligg nokon skriftleg avtale, men det er ein praksis som har blitt opparbeidd over mange, mange år at fylkeskommunen og kommunen bidreg med omtrent det same beløpet, seier han til Grenda.

Han roser samstundes Baroniet Rosendal si evne til å skaffa eigne inntekter, som han meiner har sett dei i stand til å gjennomføra viktige og naudsynte investeringar utan offentlege tilskot.

– Det offentlege si viktigaste rolle er å syta for ei stabil og stødig drift. Eit så kraftig nedfall i tilskotet frå kommunen set drifta i fare, og ein må rekna med at det blir lagt merke til hjå fylket og staten, opplyser Ekerhovd.

– Seier du no at eit kutt frå kommunen si side vil kunna få konsekvensar for tilskotet frå fylket?

– Nivået på regionale tilskot er eit uttrykk for politiske prioriteringar, svarar Per Morten Ekerhovd, og legg til:

– Viss det er slik at Kvinnherad kommune meiner at Baroniet Rosendal ikkje er ein viktig kulturinstitusjon, så kan ein lura på kva det skal bety. Det sender i alle fall eit signal til både fylkeskommune og stat.

 

Overraska

– Er du overraska over budsjettforslaget?

– Ja, det må eg seia at eg er. Til vanleg vil denne typen kutt skje etter dialog på førehand, men eg kan ikkje sjå at kommunen har teke initiativ til dialog i denne saka.

– Bør kommunen endra forslaget?

– Eg skjønar at kommuneøkonomien er krevjande, men skal ein gjera ei slik endring bør det skje over tid og basert på grundig dialog, understrekar Per Morten Ekerhovd.