– Lokaldemokratiet må styrkast!

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 17. oktober 2020, 07:00

Lokaldemokratiet skal ikkje overkøyrast av byråkratar. Difor er Kvinnherad Framstegsparti veldig nøgd med at FrP si stortingsgruppe denne veka fremja forslag om å fjerna Statens Vegvesen og fylkesmannen sin rett til å fremja motsegn i arealsaker. Framlegget handlar om å fjerna dårlege og dyre byråkratiske inngrep som hemmar verdiskaping i kommunane.

Framstegspartiet har sett seg lei på talet av motsegner på gode idear frå næringsliv, privatpersonar og dyktige lokalpolitikarar som blir overkøyrt av Fylkesmannen eller Statens Vegvesen.

Etter regjeringsskiftet i 2013 har signala til fylkesmennene vore at lokaldemokratiet skal vektleggjast sterkare. Når byråkratane ikkje innrettar seg etter politiske føringar så må vi endra lova. Motsegnsretten er distriktsfiendtleg og hindrar utvikling i kommunane i heile Norge.

Det at moglegheita for motsegn eksisterer skapar i seg sjølv ein uføreseieleg situasjon for privatpersonar og næringsliv. Framstegspartiet er sikker på at mange kvir seg for å setja i gang byggeprosjekt fordi ein må gjennom eit hav av hindringar før ein kanskje får byggeløyve, etter ein kostbar og tidskrevjande prosess. Det må vera mogeleg å byggja utan å møta eit fjell av hindringar.

Særleg i distrikta er kommunane rike på areal, og då meiner FrP at det må leggjast til rette for at områda må kunna nyttast, anten det er til næringsbygg, hus, garasjar eller andre bygg som er etterspurt.

Framlegget som FrP har lagt fram i Stortinget handlar om at kommunane veit best korleis ressursane i kommunen skal nyttast. Og arealsaker har man best kjennskap og føresetnader for å handsama lokalt. Eit kommunestyre veit sjølv kvar det er planar eller fornuftig å byggja ein veg, eller om eit areal må bevarast. Samtidig må dei få leggja til rette for verdiskaping der det er moglegheit for det.

Lokaldemokratiet må lyttast til – ikkje overkøyrast!

 

Ove Lemicka

Gruppeleiar i kommunestyret
Kvinnherad Framstegsparti