Kvikkleire: Sendte uromelding til NVE

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 13. januar 2021, 16:00

Kvinnherad kommune og NVE er i dialog om eit søkkehol i kvikkleireområdet på Halsnøy.

I sommar sendte kommunen inn søknad til NVE om tilskot til flaum- og skredførebygging på Tofte på Halsnøy. Der vert det vist til at det finst 15 bustadhus og fire fritidsbustader i faresona for kvikkleireskred. Saka har no aktualisert seg etter tragedien på Gjerdrum. Kommunegeolog Tore Dolvik sendte den 5. januar førespurnad til NVE om eit søkkehol i området.

«Søkkeholet er på same stad kor det var bekymring før sommaren, men det har utvikla seg vidare sidan då. Grunneigar skal ha fylt holet med stein, men så har det kome igjen, og holet skal no vera over éin meter djupt», skreiv Dolvik og bad om råd.

NVE svarte allereie tre dagar seinare. Dei rår til at kommunen hyrer fagkyndig kompetanse for å vurdera pågåande erosjon og det aktuelle søkkeholet, og for å avdekka faktisk fare. NVE legg til at søknaden om tilskot er til handsaming.