Hevdar ordføraren bevisst feilinformerer

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Publisert: 7. november 2018, 10:33

I eit lesarbrev i tysdagens Grenda skuldar Gretha Rød ordføraren for bevisst feilinformasjon. Peder Sjo Slettebø er knallhard i sitt svar på kritikken.

Under tittelen «Feilinformasjon frå ordføraren» skriv Rød:

– Ordføraren nemnte i kommunestyret at rapporten frå Statens Vegvesen hadde vist at Jektevik var den minst samfunnsmessig lønsame ferjestøet. Dette er bevisst feilinformering og vriding av fakta. Det har aldri vore lage nokon rapport som viser alternativet Sunde-Jektevik. Rapporten det er vist til tek berre utgangspunkt ferjestø frå ulike lokalisasjonar på Halsnøy til Stordsida. Då kjem Jektevik dårleg ut ved at seglingstida er lengst (kortast seglingstid var som nemnt mandatet). Men Jektevik er det klårt billigaste alternativet som krev enkel tilrettelegging. 

Ordføraren meiner Rød bommar i lesarbrevet.

– Eg er overraska over at Gretha Rød hevdar eg feilinformerer, og eg er enno meir overraska over at ho ikkje har fått med seg at alternativet Sunde-Jektevik er utgreidd så seint som i år, dette i silingsrapporten for nytt ferjesamband Kvinnherad-Stord, kommenterer Peder Sjo Slettebø i eit svar på kritikken.

– Der er det frå fagkonsulenten si side tilrådd å legga vekk alternativet Sunde-Jektevik grunna at ei investering i dette alternativet ikkje vil gje ynskt effekt. Gretha Rød røysta sjølv for at Kvinnherad skulle delta i interkommunalt plansamarbeid for nytt ferjesamband, der eit av premissa var at reisetida Husnes-Leirvik skulle kortast inn. Sunde-Jektevik vart utgreidd, og det vart tilrådd silt ut fordi det ikkje gjev ynskt måloppnåing, svarar Slettebø.

 

Kommunestyrevedtak

– Dersom Jektevik vert valt som framtidig ferjestø på Stord-sida viser denne utgreiinga at trafikken mellom kommunane Stord og Kvinnherad vil gå ned i framtida. Eg kan forstå at Gretha Rød ynskjer å reisa til Bergen og at ho ikkje har ærend på Stord, men då måtte ho ikkje røysta for eit planarbeid der eit av premissane var å redusera reisetida Husnes-Leirvik,  poengterer ordføraren, og held fram:

– Dette ferjesambandet er eit fylkesvegsamband. Kvifor har ikkje Gretha Rød fått med seg fylkespolitikar Synnøve Solbakken (Ap) i sitt syn? Solbakken kunne ha påverka fylket til å ikkje gjera investering i Ranavik no. Svaret på det er at Gretha Rød ikkje har med seg heile sitt eige parti i dette, og prøver difor å få ordføraren til å arbeida mot kommunestyrevedtaka vi har gjort med stort fleirtal. Skulle eg ha gått inn for Sunde-Jektevik no ville eg som ordførar motarbeida mitt eige kommunestyre, og det har eg rett og slett ikkje lov til, svarer Slettebø.

 

– Ferjefri framtid

Han meiner Rød sitt forslag til løysing på den samferdslemessige nøtta som Kvinnherad-Stord er, ikkje er framtidsretta:

– Eg trur framtida er eit ferjefritt samband. Eg synes det er beklageleg at Gretha Rød si løysing for framtida er eit ferjealternativ med 40 minutts seglingstid og over halvannan time mellom kvar avgang i deler av døgeret. Dette er ikkje framtidsretta, og eg oppmodar Gretha Rød om å slutta å arbeida for eit dårleg ferjealternativ, og heller støtta opp om kommunestyre og ordførar sitt arbeid med eit ferjefritt alternativ.

Eg kan legga til at når det gjeld Rød sin påstand om investeringa i Ranavik og Skjersholmane, så har me fleire gonger bede fylkeskommunen om å avventa disse investeringane til dess det er på plass ei semje om kvar framtidig ferjesamband skal gå, men fylkeskommunen har ikkje villa gjera det. Det er såleis ikkje Kvinnherad kommune som «sløsar» vekk pengar her, men Hordaland fylkeskommune som er styrt av Rød sitt Arbeidarparti, sluttar ordføraren.

 

– Framtida er ferjefri, notida Sunde – Jektevik

– Eit ferjefritt fastlandssamd er framtida. Det er eg ikkje i tvil om, og det veit ordføraren at eg også jobbar for at me skal få til. Det er no-situasjonen eg ynskjer å betra, og den kan me betra med å erstatta Ranavik – Skjersholmane med Sunde – Jektevik. Det er opp til Høgre og Senterpartiet å få fram ei sak til kommunestyret om dette, slik at me kan fortelja fylkeskommunen at me ynskjer Sunde – Jektevik som samband mot Stord, medan det blir jobba med ferjefritt alternativ, repliserer Gretha Rød (Ap).

– Eg har sjølvsagt fått med meg at Sunde- Jektevik kom inn som eit alternativ på slutten då Stord og Kvinnherad Ap ville ha det med. Det var ikkje med i byrjinga. Eg har gong på gong sagt at premissene for plansamarbeidet er feil. Dei fleste som skal til Leirvik brukar hurtigbåten, det er betre at ferja tek ein vidare mot Bergen. Eg har sjølvsagt ikkje noko i mot at reisetida vert kortare til Leirvik, det meiner eg vi klarar med Sunde – Jektevik mot Ranavik – Skjersholmane i dag, legg Rød til.

Ho slår fast at fylkeskommunen ikkje kan gjera noko før Kvinnherad har gitt beskjed om kva ein ynskjer, og meiner at ein må vera realistisk på kva ein kan få til.

– Det er der eg meiner ordføraren bommar. Og så syns eg det er greitt no at dei som har bruk for tunnelen betalar for resten av han. Halsnøytunnelen har vore ein vanskeleg sak for pendlarar og næringslivet, sluttar Rød.