– Heiltid ein moglegheit?

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 10. oktober 2018, 07:27

I veke 39 lyser Kvinnherad kommune ut 13 stillingar. Berre to av dei er heile, faste stillingar.

Kvinnherad kommune skal være en attraktiv arbeidsplass i framtida. Difor er det viktig at folk med kompetansen Kvinnherad kommune treng får tilbod om faste, heile stillingar. Heiltid må vere normalen. For å få dette til meiner Arbeidarpartiet at vi treng ein systematisk og langsiktig strategi.

Forsking (FAFO) har dokumentert at mange små stillingar gjev svekka kvalitet på tenestene, ei mindre effektiv teneste, og det går ut over kontinuiteten i tilbodet til brukarane. Kommunar og verksemder som satsar på heiltidsstillingar har lettare for å trekke til seg kompetent arbeidskraft og halde på henne. Det er lettare å utvikle gode fagmiljø og å få ei teneste med fokus på brukaren. Og over tid går sjukefråværet ned.

Hjelpepleiarar og helsefagarbeidarar har høg kompetanse og er viktige medarbeidarar i omsorgssektoren. Mange har deltidsstillingar, ikkje fordi dei ønsker det, men fordi dei ikkje får tilbod om heiltid. I mellomtida kjemper dei om ekstravakter for å få ei lønn å leve av.

Det manglar over 4.000 sjukepleiarar i Noreg og mange kommunar har laga ulike ordningar for å trekke til seg helsefagleg kompetanse. Høgare løn, stipend, fleksibel turnus.

I Kvinnherad vel ein å bruke vikarbyrå for å løyse mangel på fagpersonell. Disse gjer ein god jobb dei vekene dei er her, men etter nokre veker vert dei bytta ut med ein ny innleigevikar som må byrja på nytt å gjere seg kjent med kollegaer, pasientar og lokalmiljø.

Når Arbeidarpartiet utfordrar ordføraren på problemstillinga svarer han at han venter på eit initiativ frå fagforeiningane. Det er for passivt. Fagforeiningane, både i kommunal verksemd og privat næringsliv, har jobba for og vore opptekne av heiltidskultur i årevis. Før kommunevalet signerte Arbeidarpartiet ei fagleg-politisk samarbeidsavtale med LO om å arbeide for heiltidsstillingar.

Når Arbeidarpartiet kjem i posisjon vil heiltidskultur stå øvst på dagsorden.

 

Lesarbrev av Hilde Enstad, Kvinnherad Arbeidarparti