Heidra for nynorskbruk

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Publisert: 18. juni 2020, 12:55

Erlend Øvsthus frå Varaldsøy fekk onsdag pris som beste nynorskbrukar blant elevane som no er ferdige ved Hatlestrand skule.

Kvinnherad Mållag har i fleire år delt ut pris til den stødigaste nynorskbrukaren i tiande klasse på kvar av Øyatun, Husnes og Rosendal ungdomsskular. Årets prisar skal delast ut i kveld. I år har Ølve Mållag gjort det same blant avgangselevane på Hatlestrand skule, og prisen gjekk til Erlend Øvsthus.
Malena Aasen stod for utdelinga på vegner av mållaget, og bar samstundes fram helsing til elevane.
– Erlend er ein gut som les svært mykje, og som når han sjølv skriv, har eit presist språk som samtidig er rikt og variert. Han utmerkar seg og ved at han er ivrig å læra seg korleis han kan bruka nynorsk på ein stadig betre måte. Erlend er med andre ord ein medviten språkbrukar og eit føredøme for medelevar og andre ungdomar, sa Aasen, og gratulerte Øvsthus med prisen og ønskte lukke til vidare for han og medelevane hans.

Medvitne elevar
– Sidan me på denne sida av fjorden truleg har like mange gode nynorskbrukarar mellom 10. klassingane våre, som på dei andre skulane i Kvinnherad, har Ølve Mållag bestemt seg for å følgja opp den gode tradisjonen som er etablert av Kvinnherad Mållag. Me vil løfta fram verdien av å vera ein trygg og medviten brukar av dialekt og nynorsk, dialekt i munnleg bruk av språket, nynorsk i skriftlege samanhengar, sa Aasen då ho hadde ordet.
– I ti skuleår har de arbeidd med å finna språklege utrykk for tankar, meiningar og kjensler, gjennom å snakka saman, og gjennom å lesa å skriva. De er oppvaksne med sosiale media og har erfaring med korleis digitale distraksjonar ofte kjem i konflikt med skulens krav til lesing og skriving av lengre tekstar. De har også erfaring med at det nynorske skriftspråket stadig oftare kjem under press frå bokmål og engelsk. Den erfaringa deler de med 80.000 elevar som har nynorsk som hovudmål, ei målform som har ein sterk og solid posisjon i landet vårt og som vert brukt på alle samfunnsområde, la mållagskvinna til.