God sommar for arbeidsmarknaden

NAV Sunnhordland melder om ein god sommar for arbeidsmarknaden. Tala for juli månad viser at det er 221 færre heilt arbeidsledige enn det var på same tidspunkt i fjor.

Mari Mehl

Mari Mehl

mari@grenda.no

Publisert: 7. august 2018, 09:00

Arbeidsløysa er 2,4 prosent av arbeidsstyrken (731 heilt arbeidsledige personar). Det er lågare enn gjennomsnittet for Hordaland. Bruttoarbeidsløysa for personar som er heilt arbeidsledige og dei som er i arbeidsretta tiltak, er 2,6 prosent av arbeidsstyrken (801 personar). Alle kommunane i Sunnhordland har ein nedgang i arbeidsløysa i forhold til juli 2017.

– I ein arbeidsmarknad med oppsving og god aktivitet, merkar vi oss at det igjen er stor etterspurnad etter personar med bakgrunn frå ingeniør og IKT-fag, melder NAV Sunnhordland.

I juli månad var det 40 ledige stillingar utlyst berre for denne yrkesgruppa. Dette er 34 fleire ledige stillingar enn på same tid i fjor. Ingeniør og IKT-fag har dei siste åra vore ei av yrkesgruppene som vart råka aller hardast av arbeidsløyse.

– Vi ser no er at mange har kome i arbeid og at dei ikkje lenger er blant yrkesgruppene som er størst representerte på tal for arbeidsløysa. Dei gruppene med flest heilt arbeidsledige personar i juli er industriarbeid (148), bygg og anlegg (92) og butikk- og salsarbeid (66), heiter det i pressemeldinga.

Når sommarferien er over er det mange ungdomar som skal byrja på læretida si, etter fullført VG2.

– Vi veit at fleire bedrifter, særleg innan industri, aukar talet for lærlingar i år. Dessverre er det likevel fleire som kjem til å stå utan læreplass. Hordaland Fylkeskommune og NAV Hordaland gjer ein felles innsats for at så mange som mogleg av desse likevel skal få høve til å teikna lærekontrakt, heiter det i pressemeldinga.

Alle ungdomane som står utan læreplass, vil i midten av august få eit brev frå Hordaland fylkeskommune der dei må svara om dei framleis ønskjer læreplass og om dei ynskjer VG3 i skule. For nokre vil det vera aktuelt med VG3 i skule i dei faga der ein veit det kan vera vanskeleg å skaffa læreplass. For andre kan det vera hensiktsmessig med eit læreplasskurs arrangert i samarbeid mellom fagopplæringskontoret, oppfølgingstenesta og NAV. Kurset går over eit par veker, der ein jobbar med arbeidslivskompetanse og utplassering i bedrift med mål om læreplass.

– Ungdom er ei prioritert gruppe hos NAV, og vi veit at utdanning og kompetanse berre vil bli endå viktigare i framtida. Vi meiner det er svært bra med slike grep for å hindra fråfall frå vidaregåande skule. Grepa kan bidra til at fleire fullfører utdanninga og når yrkesmåla sine. Vi vonar bedrifter i Sunnhordland er positive til å ta i mot dei ungdomane som per i dag står utan læreplass, avsluttar dei.

 

Stabilt i fylket

NAV Hordaland melder også om ein stabil arbeidsmarknad i juli, med ei arbeidsløyse på 2,9 prosent av arbeidsstyrken i fylket.

– Det betyr ein nedgang på 942 personar i høve til i fjor, melder dei.

Ser ein på dei sesongjusterte tala er det ein auke på 251 ledige sidan juni. Tek ein med personar i arbeidsmarknadstiltak er det ein auke på nærare 256 personar, eller 2,9 prosent.

– Det går framleis godt i arbeidsmarknaden, trass ein auke i ledige sidan førre månad, heiter det i pressemeldinga.

Årsaka til auken er mellom anna at tala for juli er henta ut ei veke seinare enn tala for juli i fjor. Effekten dette har på dei sesongjusterte tala vil bli reversert i august, som i år vil bli på same tidspunkt som i fjor.

Fungerande fylkesdirektør i NAV Hordaland, Bjarte Hysing Olsen, nemner dessutan to endringar som kan ha vore med å påverka statistikken.

– NAV har frå og med juli innført påminning på SMS om at ledige må hugsa å senda meldekort om dei framleis ønskjer å vera registrerte som arbeidssøkjarar. Dette bidreg nok til ein auke i tala på ledige for juli.

Det har òg vore endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar i år. Ein kan no få dette i inntil seks månader som ledig, mot tidlegare tre månader.

– Sjølv om det kan bidra til høgare tal på registrerte ledige, er dette positive endringar for dei arbeidssøkande, seier Hysing-Olsen.

Talet på arbeidssøkjarar på tiltak går ned med 53 % samanlikna med same tid i fjor. Dette er ein konsekvens av betre tider i marknaden.

– Nedgangen i arbeidsløysa betyr at det ikkje er trong for like mange tiltaksplassar som tidlegare, seier han.

Det er flest ledige innan industriarbeid (961), butikk- og salsarbeid (924) og bygg og anlegg (907), medan det er færrast ledige blant leiarar (121), innan jordbruk, skogbruk og fiske (124) og akademiske yrke (142). Størst nedgang i arbeidsløysa utanfor Bergen finn vi denne månaden på Stord (-125 personar) og i Fjell (-113 personar).

Arbeidsløysa i Noreg gjekk ned med ni prosent til 2,5 % samanlikna med juli i fjor. Frå juli 2017 fekk NAV inn mange fleire stillingskunngjeringar frå Finn.no. NAV har òg starta eit prosjekt for å få inn kunngjeringar frå bedrifter sine nettstader. Slik vil tala nok stiga ein del i tida som kjem.