Føreslår å redusera talet politikarar

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 8. november 2018, 06:32

Rådmannen tilrår at Kvinnherad kommune reduserer talet medlemmer i både kommunestyret og formannskapet.

Onsdag i neste veke skal formannskapet ha møte. Noko overraskande kjem det der opp ei sak om talet representantar i kommunestyret og formannskapet. Rådmannen si innstilling er at ein frå fyrstkomande val skal redusera til 27 kommunestyremedlemmer og 7 formannskapsmedlemmer. Tala i dag er høvesvis 35 og 9, noko som vart innført i 2007.

– Fleire stader opplever ein at det stadig vert ei større utfordring å få lokalpolitisk engasjement, og mange kommunar har mellom anna difor redusert talet representantar. Rådmannen rår til at også Kvinnherad tek denne diskusjonen, står det i innstillinga.

Ein kommune av Kvinnherad sin storleik må ha minst 27 kommunestyrerepresentantar. Å gjennomføra den føreslegne endringa vil truleg gje ei innsparing på nærare 300.000 kroner. På ein annan side kan dei små partia risikera å ikkje koma med, og den geografiske spreiinga kan bli dårlegare.

Dersom ein i inneverande periode hadde redusert til 27, ville Høgre, Sp og Ap alle ha mista to mandat, medan Frp og SF ville ha mista eitt.