Folgefonnsenteret: – Krevjande økonomisk situasjon

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Publisert: 13. september 2018, 12:50

Gruppeleiarane i kommunestyret var måndag samla for å diskutera korleis dei meiner vegen vidare for Folgefonnsenteret skal vera.

Ordførar Peder Sjo Slettebø har invitert dei andre stiftarane i Stiftinga Folgefonnsenteret til eit møte, der den økonomiske situasjonen i senteret og vidare driftsopplegg er tema. Møtet pågjekk medan Grenda gjekk i trykken onsdag ettermiddag, etter at det hadde vore styremøte i Folgefonnsenteret.

Som eit ledd i førebuingane til møtet, kalla ordføraren inn til gruppeleiarmøte måndag kveld for å høyra gruppeleiarane sine syn før han møtte dei andre stiftarane til Folgefonnsenteret.

Etter at møtet måndag kveld var sett, vart første delen av møtet lukka for pressa (sjå eiga sak). Då dørene igjen vart opna, starta ordføraren si utgreiing slik:

– Folgefonnsenteret er i ein krevjande økonomisk situasjon. Senteret skal vera positivt for Kvinnherad og Rosendal. Om me skal vera med og styrka drifta, er det rett å utfordra dei andre eigarane på å gjera det same. Me har tatt på oss store forpliktingar og kostnader, og gir eit betydeleg tilskot til drift årleg. Skal me yta meir, må andre yta meir. Eg vil ha på plass ei reforhandling av avtalen. Me vil ha større påverknad i styret, argumenterte Slettebø, som meinte at ein vil ha vanskar med å oppfylla drifta om ein held fram som i dag.

– Om ingen gjer noko, blir det utarming  av Folgefonnsenteret, sa han.

 

Støtte

Ordføraren fekk støtte for synet sitt frå dei fleste rundt bordet.

– Det er viktig at me tar initiativ ovanfor dei andre før situasjonen blir akutt, og drøftar utfordringane til senteret. Det er ikkje bra om Kvinnherad kommune tar på seg meir åleine, sa Ove Lemicka, gruppeleiar for Frp.

– Ein bør gå hardt ut og ansvarleggjera dei andre i stiftinga. Dei bør stilla opp med det som er eigarandelen deira, om det skal gjevast driftstilskot. Eller så bør Kvinnherad få større eigardel, følgde Kent Are Petterson (V) opp.

– Økonomisk uro kjem ikkje som noko bombe, det har vore kjent lenge. Det eg har stilt spørsmål ved er i kva grad senteret er godt organisert. Stiftinga har gapt over for mykje, meir enn formidling. Er det hensiktsmessig for stiftinga å vera slik han er? spurde varaordførar Hans Inge Myrvold (Sp).

Hilde Enstad (Ap) hadde eit samanfallande syn med Myrvold.

– Me har lenge høyrt om at Folgefonnsenteret slit økonomisk, at det slit med å koma i gang og trekkja tilskodarar. Kanskje ein må sjå på organisering, drift, om det er dei rette som sit i styret og tar avgjersler, kor sterk styring er dette her? Me må gå i ein dialog, og ikkje låsa oss på nokon måte, sa Enstad, og gav ordføraren sitt forslag til framgangsmåte støtte.

 

Startvanskar

– Det er ikkje uvanleg med startvanskar, men det er lett at det blir ei forventning om at Kvinnherad tar ekstra ansvar. Det må vera eit samsvar mellom ansvar og styringsrett. Det er dramatisk for stiftinga og senteret om dei andre ikkje akslar ansvaret. Samstundes må me gjera vårt for å få dette i eit positivt perspektiv, kommenterte Otto Benjaminson, som no sit som uavhengig representant i kommunestyret.

To andre veteranar i kommunepolitikken uttalte seg i same retning. Leif Sverre Enes (H) meinte stiftarane må ta ansvar i fellesskap. Gunnar Våge konkluderte (Sp) med at senteret er kome for å bli, men at dei fem kommunane må byrja å bidra meir.

– Og ein må ta inn over seg at fem kommunar snart blir tre, la han til.

 

Usamd

Den einaste som var i tydeleg opposisjon til ordføraren, var Svein Opdal frå Miljøpartiet Dei Grøne

– Eg meiner at no må me lyfta oss opp i fugleperspektiv. 50 millionar er investerte. 11 av dei står Kvinnherad for, og ein har fått 39 millionar. Eg syns det er litt perspektivlaust å seia at stiftinga må ordna opp. Andre har gjort ein kjempeinnsats. Signala me sender ut er ein heil haug negative avisoppslag. Eg trur det som er gunstig overfor dei andre er at Kvinnherad viser vertskapsansvar, starta Opdal.

Han meinte Kvinherad er i ein gunstig situasjon til å ta tak.

– Me kan dekka det lånet, til dømes ta frå havbruksfond og overskot, og dette er ein av dei plassane ein kan trekka folk heim til. Eg vil at ein viser ei vertskapsrolle og tar ansvaret for det lånet (på 6 millionar, red. merk). Ein kan ikkje bruka havbruksfondet til drift, men ein kan betala ned lån. Folgefonnsenteret er ikkje ei bedrift som skal drivast med overskot, det skal drivast i balanse. Det er større sjanse til å få dei andre med om me viser vertskapsansvar, argumenterte Opdal.

Ordføraren åtvara mot Opdal sitt forslag.

– Kvinnherad har plukka opp rekninga ved fleire høve, og viss me ikkje får til noko no, blir det tilfellet i framhaldet også, meinte han.