Abonnementsvilkår

Vilkåra femner om papiravisa og våre digitale produkt via datamaskin, mobiltelefon og nettbrett for deg og husstanden din. I tillegg gjeld dei for bruk av arkivet tilbake frå 1951.
E-avisa er 100% identisk med papiravisa. Nettavisa på www.grenda.no er oppdatert fleire gonger til dagen.
Det er viktig å merka seg at den juridiske eigar av abonnementet er den som har teikna det. Det tyder at Brukar-ID og passord til Grenda AS sine digitale produkt ikkje må delast med andre enn dei som er i abonnenten sin eigen husstand, på hans/hennar opphaldsadresse. Standardtilgang er eit avgrensa tal på påloggingar.
Dersom ein deler brukar-ID og/eller passord med andre, eller på andre måtar utnyttar Grenda sine tenester, har avisa straks høve til å stenga abonnenten sin tilgang til desse. Abonnenten vil då mista tilgangsretten til dei produkt og tenester ein måtte ha kjøpt tidlegare.
For å avdekka mogeleg misbruk vil det verta henta ut rapportar frå bruken.

 

Abonnement

Abonnementet skal betalast på forskot og gjeld til me mottek oppseiing, og uansett ut den betalte perioden.
Ved slutten av ein abonnementsperiode vert abonnementet automatisk forlenga med same lengda som den førre perioden.
Abonnementet skal betalast før forfallsdatoen på faktura. Kjem betaling for seint, gjeld den til kvar tid lovbestemte forseinkingsrenta.
Ved oppseiing gjeld abonnementet ut perioden du har betalt for, men vert ikkje fornya. Restbeløp vert ikkje refundert.
Du kan velja å stansa papiravisleveringa i ein periode utan at det påverkar abonnementsprisen eller ditt digitale abonnement.
Aldersgrensa for å tinga Grenda er 18 år.
Angrerettlova gjeld.

 

Prisar

Årsabonnementet eller månadstrekk med kredittkort eller avtalegiro og 12 månaders bindingstid gjev lågast pris.
Levering i Noreg er gratis. Til utlandet kjem Postens portotillegg. Ynskjer du faktura i posten, kjem det eit gebyr på kr. 35,- per faktura. Ved betaling med Avtalegiro eller kredittkort er det ikkje gebyr.
Avtalegiro set du opp hjå banken din eller via oss. (Sjå Kundesenter – Abonnement – Avtalegiro.) Elektroniske trekk som ikkje vert betalte innan fristen får purring med fakturagebyr i posten.
Grenda har rett til når som helst å endra prisen på det løpande abonnementet. Dei nye prisane vert kunngjorde i avisa 14 dagar før utføring. Nye prisar gjeld då for alle typar abonnement frå fastsett dato.

 

Betaling

Ein kan kjøpa abonnement på www.grenda.no ved å nytta bankkort/kredittkort eller ved å få tilsendt faktura. Ved kortbetaling vert betalingsavtalen automatisk fornya til du seier opp abonnementet.

 

Levering

E-avisa er tilgjengeleg dagen før kl. 20.30.
Dersom levering vert hindra av langvarige tekniske problem, streikar, lockout eller force majeure i meir enn to dagar, vert dette godgjort med tilsvarande forlenging av abonnementet.
Om årsaka til manglande tilgang er knytta til brukars eigen tilgang til internett eller problem med eige datautstyr/software, vert det inga forlenging.
Ved endring av leveringsadressa må Grenda kontaktast seinast to yrkedagar før endringa skal tre i kraft.

 

Rettigheitar

Som abonnent av Grenda har du tilgang til alt av tekstar, artiklar, nyhende, foto og video, grafikk og anna som er publisert av Grenda. Du kan lasta ned og/eller skriva ut ein enkelt kopi av materialet til ditt eige bruk. Avfotografering, nedlasting eller kopiering med sikte på gjenbruk er ikkje tillate.

 

Familieabonnement

Som nemt er den juridiske eigaren av abonnementet den som har teikna det.
Abonnenten kan gje digital tilgang til opptil fire andre personar i sin husstand. Administrasjon av dette gjer ein under «Mi side» på grenda.no. Brukarnamn og passord til Grenda sine digitale tjenester må ikkje delast med andre enn medlemmer av abonnentens husstand og opphaldsadresse. Dersom abonnenten deler brukarnamn og passord med andre, eller på anna vis misbruker Grenda sine tenester, har Grenda rett til straks å stenga abonnentens tilgang til desse og å stansa avisleveringa utan refusjon.

 

Personopplysningar

Me handsamar personopplysningar i samsvar til norske personvernlover.

 

Endring av vilkår

Vilkåra kan verta endra, og dei til kvar tid gjeldande vert oppdatert på vår nettside. Kundesenter-Abonnementsvilkår.

 

Aksept av vilkår

Ved samtykke av vilkår, gjev du oss samtidig lov til å kommunisera med deg på e-post og telefon.